Speelterrein Cafetaria Feestzaal KWADENBOS Waarschoot

    Reservatieformulier Feestzaal Kwadenbos

Bellebargie 59 b Waarschoot 9950.

Naam en voornaam :                                                                                    

Gsm nummer :

Volledig adres: 

Mail adres;

 

wenst de FEESTZAAL KWADENBOS te reserveren

 op  datum van                              welke reden :

 Bevestigt hierbij na het lezen ervan op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement en dit aan de aanwezigen ter plaatse bekend te maken - Dit Huishoudelijk reglement goedgekeurd door de Algemene vergadering van de vzw Jeugdzorg  en in voege vanaf 7 juli 2012 stelt heel duidelijk dat de Feestzaal Kwadenbos alleen ter beschikking gesteld wordt voor groepsactiviteiten en familiefeestjes maar een fuif niet is toegelaten  

De ondergetekende verklaart:

Dit reservatieformulier getekend te hebben en +21jaar te zijn.

Een waarborg te betalen van 250 € op nr BE46 0000 1589 2236.

Voor het gebruik van de feestzaal de som van 175€ te betalen.

Alle dranken te verbruiken geleverd door de feestzaal Kwadenbos.

De meubelen van de feestzaal niet buiten te gebruiken. 

              Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn dat:

Dat de waarborg dient betaald te worden binnen de maand na reservatie.

Het maken van muziek alleen toegestaan is in de zaal zelf op eigen risico. ( Sabam)

Het speelterrein niet kan gebruikt wordt als parkeerplaats.

Elke gebruiker zijn afval (papier,glas,plastiek) terug meeneemt.

Er een algemeen brand en rookverbod is op het speelterrein en de parking, ook geen fakkels of kaarsen

Er een rookverbod is in de feestzaal, ook voor vuurwerk en bommetjes

Men onder geen enkele voorwaarde mag blijven slapen.

De speeltuigen toegelaten zijn voor kinderen tot 11 jaar onder begeleiding

Dat er  een apart voetbalpleintje beschikbaar is op het speelterrein

Dat er vergoeding aangerekend wordt voor gebruik electriciteit door derden (traiteur, disco, springkasteel)

Er terrasmeubelen beschikbaar zijn voor buiten.

              Ondergetekende verbindt zich ertoe :

De weide als parking alleen te gebruiken na akkoord van de beheerder.

De toiletten aan te duiden en te laten gebruiken door de feestgangers.

Geen brandbare versiering van plastiek en papier te gebruiken.

Dat er geen dieren aanwezig zullen zijn in de feestzaal

De nooduitgangen niet te belemmeren en de veiligheidszone te respecteren.

De veiligheidszone te respecteren op de parking.

De hoofdingang/oprit vrij te houden.

Zelf op te kuisen of een vergoeding te betalen van 50 € bij afhalen v/d sleutel.

Alle glazen en porselein proper en droog achter te laten.

Vooraf afspraken te maken met de beheerder over het feest.

Bij afhalen van de sleutel het gebruik te betalen van de zaal (175€)

Binnen de drie dagen de afrekening van het feest te betalen.

De zaal ter beschikking te hebben vanaf 8uur tot 4uur

Alle lichten te doven op het einde van het feest, ook buiten

Alle elektrische toestellen en verwarming af te leggen op het einde van het feest.

Dat er afspraken gemaakt worden ivm BBQ en andere eetfestijnen.

Opmerkingen:

De huurder verklaart zich te houden aan alle wettelijke bepalingen die voorvloeien uit de wetgeving, politiereglement, milieuvergunning en beslissingen van de brandweer.

De huurder is steeds persoonlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor het doel en de manier waarop de ter beschikking gestelde infrastructuur aangewend wordt en voor de activiteiten die er plaatsvinden. 

De huurder stelt zich in regel met alle voorschriften en verplichtingen dewelke horen bij het organiseren van de activiteit (bv. Sabam, billijke vergoeding,…).  De huurder is gehouden tot het betalen van alle mogelijke taksen, belastingen, auteursrechten,… die het gevolg zijn van de activiteiten die in de lokalen of hun onmiddellijke omgeving doorgaan en waarvan hij organisator is.

Het is verboden om alcoholische dranken te schenken aan personen jonger dan 16jaar

Bij gebeurlijke ongevallen kan de verhuurder nooit aansprakelijk worden gesteld. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten voor zichzelf, de leden van zijn vereniging en de bezoekers voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en schade aan derden.

 

     Gelieve uw naam te vermelden                  uw handtekening                          en datum